A Baratta Ügyvédi Irodánál 15 éves, jelentős részben a szabályozási tanácsadás piacán szerzett uniós jogi szaktudás és tapasztalat áll rendelkezésre ahhoz, hogy ügyfeleinket segítsük az uniós jog értelmezését vagy érvényesítését érintő kérdéseik megválaszolásában, problémáik megoldásában. Az uniós jog rendszerének átlátása, a kiemelt szakterületek ágazati szabályaira vonatkozó szaktudás, valamint az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának kimagasló szintű ismerete garantálják az uniós jogot (is) érintő kérdések komplex, a problémák számos aspektusát figyelembe vevő elemzését . A szabályozási tanácsadási szaktudás és tapasztalat pedig elengedhetetlen a szabályozott iparágakat (például az energiapiacokat) érintő feladatok megoldásában.

Bővebben

Rólunk

2018 novemberében, közel 15 éves uniós jogi, a szabályozási tanácsadás piacán szerzett tapasztalattal a háta mögött alapította meg dr. Baratta Ágnes irodavezető ügyvéd a Baratta Ügyvédi Irodát. Kiemelkedő szaktudással rendelkezünk az energetikai (villamosenergia- és gázpiaci) ágazati uniós szabályozás, valamint a hozzá kapcsolódó környezetvédelmi uniós szabályozás (megújuló energiák támogatása, energiahatékonyság, ETS kibocsátás-kereskedelmi rendszer, környezetvédelmi hatásvizsgálatok és engedélyezés) területén. További szakterületeink az állami támogatások joga, valamint az unió belső piacának a joga (az alapszabadságok érvényesülése), és az ezekhez kapcsolódó versenyjogi kérdések.

Ismerjük az uniós jogból eredő jogok érvényesítésére nyitva álló uniós jogi és hazai jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeket. Ellátjuk megbízóink képviseletét az ilyen eljárásokban.

Szakterületek

 • Energetika
  A villamosenergia- és a földgázpiac mint szabályozott iparágak uniós szabályainak, azok változásainak és a vonatkozó EU bírósági gyakorlatnak az átfogó ismerete. A hazai, vagy más tagállami szabályozások jogharmonizációs elemzése, értékelése.
 • Állami támogatások joga
  Az állami támogatások jogára vonatkozó elsődleges jogi szabályok és a vonatkozó, sok kérdésben folyamatosan változásban lévő EU bírósági jogértelmezési gyakorlat alapos és naprakész ismerete. Csoportmentes támogatások szabályainak, ágazati iránymutatásoknak az elsődleges jogra és az ítélkezési gyakorlatra tekintettel történő rendszerszintű értelmezése.
 • Környezetvédelem
  Elsősorban az energetikához kapcsolódó uniós környezetvédelmi szabályozás ismerete, úgy mint a megújuló energiák támogatásának szabályai és a vonatkozó joggyakorlat, energiahatékonysági kérdések, az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) szabályai, a környezetvédelmi engedélyezés kérdései, Green Deal.
 • Belső piaci szabadságok
  Áruk szabad áramlása, tőkemozgások és szolgáltatásnyújtás szabadsága, notifikációs előírások és kötelezettségek
 • Uniós jogból eredő jogok érvényesítése
  Uniós aktusokkal, uniós intézményekkel szembeni fellépési lehetőségek, jogérvényesítési utak ismerete, képviselet a jogérvényesítési eljárásban.

Bővebben

Kevesebb

Emberek

dr. Baratta Ágnes

ügyvéd, energiagazdálkodási specialista

Szakmai életút

Baratta Ügyvédi Iroda – irodavezető ügyvéd, tulajdonos

Közel másfél évtizedes uniós jogi és szabályozási tanácsadási tapasztalattal a hátam mögött 2018 novemberében alapítottam meg a Baratta Ügyvédi Irodát. 15 éves szakmai pályafutásom és szakértelmem kiemelt területeit jelentik: az energiajog (villamosenergia-és gázpiac uniós ágazati szabályai), a környezetvédelem (a megújuló energiaforrások támogatása, az energiahatékonyság, az uniós kibocsátás-csökkentési rendszer), az állami támogatások joga, a kapcsolódó versenyjogi és adójogi területek, valamint a belső piaci alapszabadságok. Kiemelkedő gyakorlattal rendelkezem az uniós jogi szabályozási környezet lekutatása és elemzése kapcsán, kiemelkedően ismerem az EU Bíróság joggyakorlatát, valamint számos, nagyvállalatok megbízására készített szabályozási modell kidolgozása kapcsán volt lehetőségem elsajátítani a regulátori szemléletet.

Szakmai alapelveim az alaposság és a folyamatos tanulás. Ezért rendszeresen részt veszek a szakterületeimet érintő konferenciákon, szakmai fórumokon. Kiemelkedő lehetőség volt számomra 2019-ben, amikor részt vehettem a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központja és a Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft. partnerségében szervezett és az EU Bizottság által társfinanszírozott, a kelet-közép-európai régió bíráinak az EU állami támogatások jogával kapcsolatos képzésére irányuló projekt tananyagának szakmai előkészítésében, valamint a bírák számára tartott workshopok vezetésében.

Bővebben

 

alkalmazott ügyvéd – dr. Czudar Balázs ügyvéd mellett

Alkalmazott ügyvédi gyakorlatom kiemelt területe volt a devizahiteles perekben az EU Bíróság kiterjedt joggyakorlata által előírt fogyasztóvédelmi követelmények érvényesítése magyar bíróságok előtt.

 

Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Kft. – vezető tanácsadó, tulajdonos

A Lexcellence-nél végzett 10 éves munka során váltam az uniós jog, valamint az energiajog, az uniós környezetvédelmi jog és a kapcsolódó adójogi és versenyjogi kérdések szakértőjévé. Itt szereztem meg a kiemelkedő tudást és tapasztalatot az uniós joganyagok lekutatása és elemzése, a tagállami szabályozási modellek lekutatása és azok összehasonlító, valamint jogharmonizációs célú elemzése, a magyar szabályozási környezet jogharmonizációs elemzése, valamint a szabályozási megoldások, szabályozási modellek kidolgozása terén.

 

Konferenciák, képzések

Training of national judges in EU Competition Law – Building Central and Eastern European judicial capacities for the enforcement of EU State aid law (2019. május- 2019. szeptember) a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja és a Lexcellence Kft. által közösen szervezett, az Európai Bizottság által társfinanszírozott képzés közép-kelet európai bírák számára) – a szervező csapat tagja és workshop vezető a Lexcellence csapat tagjaként

Regulation in Post-Liberalisation Europe: Universal Services and Consumers (2018 május, szervező: a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja) – a Regulatory Trends in post-Liberalisation Europe kerekasztal beszélgetés résztvevője

 

Nyelvtudás : angol felsőfok, olasz középfok, német alapfok

Kevesebb

A koronavírus hatása az energiapiacokra – REKK online workshop

2020. április 22. | Szerző: Baratta Ágnes

2020. április 22-én a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) egy rendkívül érdekes online workshopot szervezett a koronavírus energiapiacokra gyakorolt eddigi, valamint rövid és középtávon várható hatásairól. Megtudhattuk, hogy a vírus hatása a villamosenergia-keresletre nagyon eltérő: vannak a régióban olyan országok, ahol 20 % feletti a kereslet-csökkenés, míg máshol nem történt szignifikáns változás.

Bővebben

COVID-19 – új ideiglenes állami támogatási keret

2020. április 04. | Szerző: Baratta Ágnes

Az Európai Bizottság április 4-én tette közzé a március 19-i, a COVID-19 kapcsán kiadott ideiglenes állami támogatási keret módosítását. A módosított ideiglenes keret pontosította a korábban már összeegyeztethetőnek minősített támogatások összeegyeztethetőségi feltételeit, valamint kiegészült új, összeegyeztethető támogatási formákkal.

Bővebben

Fontos fogyasztóvédelmi tárgyú pontosítás a Lintner ügyben az EU Bíróságtól

2020. március 11. | Szerző: Baratta Ágnes

2020. március 11-én, a magyar devizahiteles Lintner ügyben előterjesztett kérdéseket megválaszolva az EU Bíróság egyértelművé tette, hogy a keresethez kötöttség elve és a felek kérelmein való túlterjeszkedés tilalma korlátozzák a fogyasztói perekben eljáró bírók hivatalbóli vizsgálati kötelezettségét. Ezért csak a kereset tárgyával összefüggő szerződési feltételeket köteles vizsgálni a tisztességtelenség szempontjából a fogyasztói perben eljáró bíróság.

Bővebben

Németország támadja az OPAL ítéletet

2020. február 25. | Szerző: Baratta Ágnes

Az EU Bíróság honlapján a napokban került közzétételre, hogy Németország milyen jogalapokon támadja a Törvényszék 2019. szeptember 10-i, az OPAL vezeték módosított üzemeltetési feltételeit jóváhagyó bizottsági határozatot megsemmisítő ítéletét. A nemrég közzétett dokumentumból az derül ki, hogy Németország elsősorban azt vitatja, hogy az EU és a tagállamok közötti energiaszolidaritás elve olyan alapelv lenne, amelyből konkrét jogok és kötelezettségek származnak az uniós intézményekre és a tagállamokra.

Bővebben

Megsemmisítette a Törvényszék az OPAL vezeték módosított üzemeltetési feltételeit jóváhagyó bizottsági határozatot

2019. szeptember 10. | Szerző: Baratta Ágnes

2019. szeptember 10-i ítéletével az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke megsemmisítette az OPAL-vezeték módosított üzemeltetési feltételeit jóváhagyó bizottsági határozatot. A Törvényszék indokolása szerint ugyanis a Bizottságnak a módosított üzemeltetési feltételek jóváhagyása során figyelembe kellett volna vennie a tagállamok közötti energiaszolidaritás elvét, és ennek keretében mérlegelnie kellett volna, hogy a vezeték kapacitásainak módosított szabályok szerinti kiosztása milyen hatással jár a régió, és különösen Lengyelország gázellátásának a biztonságára.

Bővebben

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|

Elérhetőségek